Soms heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig. Dit kan bij SKO middels het voorschoolse educatie (VE) programma bij de peuteropvang en het kinderopvang plus programma bij het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Hier leest u de mogelijkheden.

Voorschoolse Educatie (VE)

Voorschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied van sociale emotionele ontwikkelen en taalachterstand en is gebaseerd op wettelijke subsidie. Het doel van voorschoolse educatie is dat kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar mimimaal 16 uur naar een voorschool gaan. Bij de voorschool krijgt het kind in deze 16 uur extra taalaanbod volgens een erkende VE Methode, bij SKO is dit Uk & Puk. Elk kind heeft zijn of haar eigen ontwikkelingsdoelen. Samen met de ouder, verzorger van het kind wordt bepaald waar het extra hulp bij nodig heeft. Het CJG verzorgt een indicatie waarop een kind voor minimaal 16 uur geplaatst wordt bij een voorschool, in dit geval bij het kinderdagverblijf.

Volgens een vast dagritme krijgen de kinderen in de leeftijd van 1,5-4 jaar een vast VE aanbod. SKO verzorgt het aanbod voor alle kinderen. Voor kinderen met een VE indicatie wordt specifiek aan bepaalde doelen gewerkt en wordt het kind nauw gevolgd middels een ontwikkelingsplan.

Alle peuteropvanglocaties van SKO werken met het VE programma Uk & Puk.

PlusOpvang

PlusOpvang is een onderdeel van SKO dat zich richt op het bieden van ondersteuning aan kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Vanuit het passend onderwijs is de kinderopvang een belangrijk voorstadium voor een goede start richting de basisschool. Wij willen een gunstig ontwikkelingsklimaat bevorderen en zo kansen bieden aan kinderen en hun opvoeders. Door de inzet van een HBO opgeleide pedagogisch medewerker dragen wij bij aan het stimuleren van het kind, aan het versterken van de eigen kracht van ouders door de ouders nauw  te betrekken bij de opvang en begeleiding. Het zou mooi zijn als, dankzij een goede voorschoolse voorbereiding, kinderen met een speciale hulpvraag na afloop van de voorschoolse periode kunnen doorstomen naar onderwijs binnen de gemeente Oldebroek.

Kinderopvang Plus

Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO) biedt begeleiding aan kinderen met een speciale zorgvraag van 0 tot 5 jaar. De kinderopvang Plus groep speelt in op de wensen van kinderen met een beperking en/of ontwikkelingsachterstand of chronische ziekte.

Ontwikkeling stimuleren

In de kinderopvang Plus groep komen kinderen met en zonder een speciale zorgvraag met elkaar in contact. Ze spelen met en leren van elkaar. De groep is kleiner dan men in de kinderopvang gewend is (maximaal 10 kinderen). Binnen deze groep kunnen maximaal 4 kinderen met een speciale zorgvraag komen. Er zullen minimaal 2 professionele begeleiders vanuit SKO in de groep aanwezig zijn om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en te stimuleren.

Begeleiding op maat

Om kinderen met een speciale zorgvraag zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het van groot belang dat zij de juiste deskundige begeleiding krijgen. In de gespecialiseerde kinderopvang Plus groep kunnen wij deze begeleiding bieden. De begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van het individuele kind.

Meer informatie?

Kinderopvang Plus wordt aangeboden bij kinderopvang De Zevensprong aan de Wolthuisweg (hoofdlocatie). Om in aanmerking te komen voor deze groep is een beschikking nodig van de gemeente Oldebroek. Hiervoor kunt u contact opnemen met Centrum Jeugd en Gezin in Oldebroek via 038-7999008 of info@cjgoldebroek.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden voor Kinderopvang Plus? Neem dan gerust contact met ons op.

Buitenschoolse Opvang Plus

De BSO Plus biedt extra ondersteuning aan kinderen om onder andere de sociaal emotionele vaardigheden te vergroten tijdens de naschoolse opvang.

Samen met ouders, pedagogisch medewerkers, de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft SKO de mogelijkheid om kinderen met een extra zorgvraag op de BSO te plaatsen. Deze kinderen kunnen samen met kinderen zonder extra zorgvraag een groep vormen. Het model, BSO Plus, zorgt voor wederzijds begrip op jonge leeftijd en grote ontwikkelingskansen. De groep heeft een andere beroepskracht-kindratio opbouw dan andere ‘reguliere’ groepen (1 p.m-er op 3 kinderen) en de kosten voor de BSO+ worden door de gemeente Oldebroek gefinancierd.

De begeleidende pedagogisch medewerkers zijn minimaal geschoold op MBO niveau vier en hebben daarbij kennis en ervaring in het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben. Indien het op een groep noodzakelijk is, zal er een HBO’er ingezet worden. Ook kan er in overleg met ouders additionele expertise ingeschakeld worden, zoals bijvoorbeeld orthopedagogie.

BSO Plus kan bij onze BSO locaties aangevraagd worden. Een Plus aanvraag kan alleen middels indicatie aangevraagd worden, die afgegeven wordt door het CJG.

Bij ons is er voor ieder kind een plek!