Communicatie met en voor ouders

U vertrouwt uw kinderen aan ons toe, dat vinden wij fantastisch! Wij houden u graag op de hoogte van wat er bij SKO gebeurt, en naast het persoonlijke contact gebruiken wij ook de volgende kanalen:

Nieuwsbrieven

Als ouder ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven over de ontwikkelingen binnen SKO, en de groep van uw kind. U wordt automatisch ingeschreven zodra uw kind bij ons start.

Ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op.

Social Media

Iedere groep heeft een eigen besloten social media groepen waar u voor uitgenodigd wordt. Bent u niet uitgenodigd? Neem dan contact met ons op.

Maar wist u dat SKO ook een algemeen Facebook account heeft? U kunt ons hier volgen:

Volg ons op Facebook

Informatie voor ouders

Communicatie voor ouders

De zorg voor uw kind nemen wij heel serieus en dit gaat gepaard met richtlijnen, regels en beleid. Alle belangrijke documenten die voor u als ouder van belang zijn, hebben wij handig voor u bij elkaar geplaatst.

Bekijk de documenten

Konnect, de informatie app voor ouders

Gebruik van Konnect/Ouderapp

Stichting Kindcentrum Oldebroek heeft gekozen voor Konnect. De app en het portaal van Konnect stellen ouders in staat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van (hun kind in) de opvang. U kunt foto’s bekijken die geplaatst zijn, een nieuwsbericht lezen of een update in het digitale schriftje bekijken. Met Konnect blijft u op de hoogte!
De OuderApp toont in een overzichtelijke tijdlijn de gebeurtenissen van uw kind(eren). Ook heeft u via de OuderApp inzicht in de agenda en kunt u heel makkelijk extra dagen aanvragen, dagen ruilen (door gebruik te maken van een tegoed) en een afwezigheid door te geven. Daarnaast is belangrijke informatie inzichtelijk, zoals nieuwsberichten, nieuwsbrieven en gegevens van uw kind(eren) en opvang.

Mijn kind

Na het inloggen van het ouderportaal, opent de pagina “Mijn kind”. Hier ziet u direct de tijdlijn met de belevenissen van uw kind(eren) waarin foto’s en verslagen worden getoond.

Foto’s

De foto’s die op de opvang zijn gemaakt van uw kind(eren) ziet u terug in de tijdlijn. De foto’s kunnen in volledig scherm bekeken worden door erop te klikken.

Dagboek

Het dagverslag in de tijdlijn kan geopend worden om het volledige verslag te lezen dat vanuit de groep verstuurd is. Dit biedt gelijk de mogelijkheid om zelf als ouder ook een dagverslag te schrijven. Dit verslag zal in het dagboek komen en wordt ook zichtbaar voor de pedagogisch medewerkers op de groep.

Klachten- en verbeterprocedure

Heeft u een klacht of een tip?

Wij hopen het natuurlijk niet, maar als u een klacht hebt, dan hebben wij daar een procedure voor. Klik hier om deze te bekijken.

Ook tips ter verbetering zijn van harte welkom. Hiervoor hebben wij een verbeterformulier. Deze is bedoeld ter verbetering van onze service en kwaliteit binnen onze kinderopvang. Wanneer een klacht of verbeterformulier bij ons binnenkomt, zal deze door de directie behandeld worden. Indien nodig worden er aanpassingen/verbeteringen doorgevoerd. De ouder wordt conform de klachtenprocedure/verbeterprocedure geïnformeerd over hoe de klacht is opgelost en of deze naar tevredenheid is opgelost. Indien nodig of gewenst, zal er een gesprek plaats vinden. De klachten procedure en het verbeterformulier zijn belangrijke processen binnen onze bedrijfsvoering.

Oudercommissie

Als ouder heeft u via de oudercommissie inspraak in ons reilen en zeilen. Onze oudercommissie wordt vertegenwoordigd door ouders vanuit het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zij behartigen de belangen van onze ouders. Binnen de OC zijn rollen en taken verdeeld. Deze worden regelmatig opnieuw bijgesteld.

Formeel moet de medezeggenschap van ouders geregeld worden middels een oudercommissie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een lokale oudercommissie (OC) en de Centrale Oudercommissie (COC). De Wet stelt als eis dat elke afdeling van de SKO een eigen oudercommissie heeft. Dat houdt in: één OC voor elke locatie van het KDV, vijf OC’s voor de zes BSO-locaties.

De OC streeft naar een formatie met 5-7 leden, zodanig dat elke locatie wordt vertegenwoordigd. Dit geldt voor zowel de KDV, peuteropvang als de BSO locaties. Een voorgenomen besluit van de SKO wordt voorgelegd aan de OC ter advisering, conform de wet Kinderopvang.

De taken en bevoegdheden van de OC staan beschreven in een reglement. De OC levert bijvoorbeeld een bijdrage aan onderwerpen als gezonde voeding, advies tarieven en verruiming openingstijden, overleg RvT en pedagogisch beleid.

De OC stelt zich ten doel:

  • de belangen van kinderen en ouders te behartigen;
  • mee te denken in het beleid van de Stichting;
  • de communicatie te bevorderen tussen leiding, groepsleiding en ouders;
  • gevraagd en ongevraagd advies te geven over o.a. pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en andere aspecten van kwaliteit;
  • Om dit beter tot haar recht te kunnen laten komen is er in 2019 een training voor onze OC leden georganiseerd door Boink. Hierbij is het belang van een goede OC benadrukt, wat kan een OC betekenen voor de organisatie en voor ouders en welke rechten heeft een OC (advies en/of instemmingsrecht). Daarnaast hebben wij de OC opgesplitst in een Algemene centrale OC; d.w.z. hierin zitten ouders van zowel de PO, KDV en BSO in. Zij vergaderen mee op strategisch en beleidsmatig niveau. Daarnaast blijven de OC werkgroepen binnen de Po actief. Zij ondersteunen lokaal de peutergroepen met hand en span diensten. Voorheen was deze tweedeling er niet en was de Po niet actief betrokken binnen onze algemene centrale OC. Een mooie stap voorwaarts.
  • De OC vergadert met regelmaat. Gedurende het jaar schuiven vanuit de organisatie verschillende mensen bij vergaderingen aan: directie, kwaliteitsmedewerker/ leidinggevende en raad van toezicht.

Ondernemingsraad

In de OR zitten personeelsleden van SKO. Zij behartigen de belangen voor alle personeelsleden die binnen SKO werkzaam zijn. Zij hebben een adviseren taak richting de Directie. De OR bestaat uit vijf personeelsleden, allen werkend voor de peuteropvang, kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang. Welke middels een verkiezing beschikbaar zijn gesteld en na een verkiezing formeel benoemd zijn.

De OR vergadert met regelmaat. Dit zowel met als zonder directie. De onderwerpen die besproken zij voornamelijk gericht op korte termijn en langer termijn. Vragen als ‘Hoe verder met de organisatie?’ (fusie) waar heeft de OR instemming en een adviesrol bij en welke zaken hebben prioriteit.

Medewerkers worden geïnformeerd door middel van maandelijkse personeel nieuwsbrieven. Ook de nieuwsbrieven voor ouders ontvangen de medewerkers zodat ze op de hoogte zijn.

Leden Ondernemingsraad: Bianca Reurink-den Ouden, Trisha van Lang-Molema, Hermien van der Valk, Dirkina Mensink, Rebecca de Gooijer-Elzerman (vervangt Mariska Hup).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van de Stichting. Door middel van een aantal vergaderingen per jaar samen met de directie en eenmaal per jaar met de OR en de OC blijft de RvT op de hoogte en houdt toezicht op de financiële en op afstand inhoudelijke ontwikkelingen van de organisatie.

De Raad van Toezicht werkt met een op maat gemaakte werkstructuur volgens een jaarplanning. Deze jaarplanning bevat de bijbehorende onderwerpen zoals: begroting, jaarverslag, bezettings- en financiële overzichten, kwaliteitsrapportages en personele aangelegenheden. Sinds 2019 is gestart met een vernieuwde maandrapportage SKO. Hierin staan o.a. de resultaten, bezettingscijfers, financieel overzicht en uitkomsten van de diverse audits inclusief andere relevante/lopende zaken.

Tevens is een belangrijke kernwaarde transparantie, wederkerigheid en samenwerking op strategisch niveau een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en constructieve bedrijfsvoering.

Medezeggenschap

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een gesprek in kader van medezeggenschap. Vanuit die rol zijn er gesprekken geweest met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en met de oudercommissie (OC).

De verantwoordelijkheid van de verslaglegging van de bijeenkomsten behoort tot de taken van de directie, maar wordt in afstemming door de RvT uitgevoerd. Er wordt gewerkt met een agenda, verslag, actie- en besluitenlijst.

Leden Raad van Toezicht: Reint Scholten (voorzitter), Esther de Wilde, Ton de Vree, Anco Weijman en Janny Knigge.